Dịch vụ sản xuất phần mềm

Phần mềm quản lý thương mại
Chúng tôi khai thác, vận hành và bảo trì từ Website thương mại điện tử, phần mềm hỗ trợ kinh doanh, quản lý... đến phần mềm chuyên dụng.

Phần mềm cho SmartPhone
Khai thác các phần mềm cho SmartPhone chạy trên hệ thống Android và iOS.
Dịch vụ khai thác phần mềm được bắt đầu từ năm 2008 đến nay. Khách hàng chính của chúng tôi chủ yếu là công ty Nhật.

it