Qui ước sử dụng thông tin ứng tuyển

Ứng viên cung cấp thông tin ứng tuyển phải đồng ý vào các điều trong qui ước sử dụng thông tin cá nhân của ứng viên tuyển dụng dưới đây. Chúng tôi xem như ứng viên đã đồng ý các điều trong qui ước này khi gửi thông tin về cho công ty chúng tôi:

Điều 1: Hội viên ứng tuyển
1. Hội viên ứng tuyển là học sinh hoặc những người được MekongData chấp nhận đăng ký hội viên ứng tuyển.
2. Hội viên ứng tuyển phải đồng ý vào qui ước này mới được cấp phép sử dụng dịch vụ hội viên ứng tuyển.

Điều 2: Mục đích sử dụng thông tin cá nhân của hội viên ứng tuyển.
Thông tin cá nhân của ứng viên sẽ được sử dụng vào các mục đích sau, không có nghĩa vụ phải thông báo cho ứng viên khi sử dụng.
1. Sử dụng vào mục đích xét tuyển tuyển dụng và cung cấp cho bộ phận có nhu cầu tuyển dụng.
2. Sử dụng để các bộ phận tuyển dụng liên lạc khi có công việc cần giới thiệu.
3. Cung cấp cho công ty phụ trách thuộc thành viên liên minh của MekongData.
4. Cung cấp cho công ty phụ trách nghiệp vụ không thuộc thành viên liên minh của MekongData
5. Cung cấp cho cơ quan pháp luật khi có yêu cầu.

Điều 3: Dịch vụ hội viên.
1. Dịch vụ hội viên cung cấp các thông tin tuyển dụng của MekongData đến với hội viên tuyển dụng.
2. MekongData có quyền chỉnh sửa, tạm ngưng hoặc chấm dứt cung cấp dịch vụ mà không cần báo trước cho hội viên.

Điều 4: Các hành vi nghiêm cấm.
1. Hành vi xâm hại đến quyền sở hữu trí tuệ, hình ảnh, quyền tác giả tác phẩm của người thứ 3 hoặc MekongData, hoặc hội viên khác.
2. Hành vi xâm hại đến thông tin cá nhân, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản của người thứ 3 hoặc MekongData, hoặc hội viên khác.
3. Hành vi làm tổn thương, công kích, phê phán, phân biệt đối với người thứ 3 hoặc MekongData, hoặc hội viên khác.
4. Hành vi gây tổn hại đến hệ thống dịch vụ hội viên.
5. Hành vi gây bất lợi hoặc cản trở nghiệp vụ của MekongData.
6. Hành vi mua bán vật phẩm mang tính cá nhân, hành vi mê hoặc người khác, các hoạt động thông tin mục đích lợi nhuận, hoạt động kinh doanh.
7. Hành vi sử dụng thông tin hội viên để copy, phát tán, mua bán...
8. Hành vi hoạt động chính trị, tôn giáo, tuyển cử.
9. Hành vi chống lại nhà nước, đi ngược thuần phong mỹ tục, vi phạm pháp luật, pháp lệnh.
10. Hành vi phạm tội.

Điều 5: Xóa hội viên
Nếu hội viên tuyển dụng vi phạm vào các điều trong qui ước tuyển dụng sẽ bị MekongData xóa tài khoản hội viên mà không có nghĩa vụ báo trước.

Điều 6: Trách nghiệm bồi thường thiệt hại
1. MekongData không có nghĩa vụ bồi thường bất kỳ thiệt hại nào đối với tổn thất của hội viên khi sử dụng, thay đổi, tạm ngưng, chấm dứt sử dụng dịch vụ hội viên tuyển dụng của MekongData.
2. Không có trách nghiệm bồi thường bất kỳ thiệt hại nào đối với hội viên hoặc người thứ 3 khi sử dụng dịch vụ này.

Điều 7: Thay đổi thông tin của điều ước này.
Qui ước này sẽ được thay đổi nội dung thường xuyên mà không có trách nhiệm báo cáo cho hội viên, xin hội viên hãy thường xuyên kiểm tra nội dung của điều ước này.

CÔNG TY TNHH MEKONGDATA
Ban Tuyển Dụng