Hình ảnh về lớp học tiếng Nhật

Một số hình ảnh về các anh chị đã học tiếng nhật năm 2008