Bảo mật thông tin

1. Thu thập thông tin cá nhân

"Thông tin cá nhân là thông tin thuộc về cá nhân và có thể biết được một cá nhân cụ thể như: Họ và Tên, Ngày tháng năm sinh.
Công ty, có thể thu thập Thông tin cá nhân. Và có thể sử dụng vào các mục đích như sau:"

2. Mục đích sử dụng thông tin cá nhân

Công ty, có thể sử dụng thông tin cá nhân thu thập được vào các mục đích sau:
Để Cung cấp thông tin về việc dịch vụ sử dụng hệ thống, dịch vụ cung cấp nội dung số, mua sắm, đấu giá
Để Cung cấp thông tin về dịch vụ, gởi hàng, thông tin mua sắm của công ty hoặc một người thứ 3 khác(du lịch, bảo hiểm hoặc các sản phẩm tiền tệ)
Để Tính phí sử dụng dịch vụ, gởi giấy thu tiền sử dụng dịch vụ, gởi mail quảng cáo sản phẩm của công ty hoặc người thứ 3
Để Tính phí sử dụng dịch vụ, Yêu cầu thanh toán phí dịch vụ
Để Xác nhận người sử dụng dịch vụ. Xác nhận tài khoản sử dụng dịch vụ
Để Dịch vụ hỗ trợ khách hàng, xác nhận thông tin, giải đáp thắc mắc
Để Lấy ý kiến, thăm dò ý kiến
Để Tổ chức khuyến mãi, giảm giá
Để Cung cấp dịch vụ tặng điểm, tặng quà
Để Dịch vụ phân tích, thông kê, điều tra thị trường
Để cung cấp dịch vụ giao hàng, dịch vụ quyết toán
Để phát triển chức năng, dịch vụ mới
Để Hỗ trợ khi gặp khó khăn, bảo trì hệ thống
Để Đăng ký thông tin hội viên cho các dịch vụ đấu giá và các dịch vụ khác của công ty.

3.Về cung cấp thông tin cá nhân

Công ty sẽ cung cấp thông tin cá nhân cho người thứ 3 trong các trường hợp sau đây
Khi có yêu cầu của cơ quan chức năng như: Tòa án, Sở cản sát, Phòng thuế vụ, Hội luật sư…
Cung cấp cho Công ty đang khai thác một phần hệ thống hoặc tất cả hệ thống của Công ty cung cấp cho người thứ 3 đang làm nhiệm vụ bảo mật đối với công ty
Để bảo vệ quyền lợi của công ty
Khi nhượng lại quyền kinh doanh cho người thứ 3
Khi được pháp luật về bảo vệ thông tin cá nhân cho phép

4. Về sử dụng thông tin cá nhân ở các đường dẫn

Trang Web hoặc tạp chí mail của công ty có các đường dẫn đến các trang Web bên ngoài. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với thông tin cá nhân có trên những trang web bên ngoài này.

5. Về tổ chức bảo mật?

Công ty thành lập hội đồng bảo mật để đưa ra phương châm cũng như giám soát bảo mật. Ngoài ra, bố trí người để quản lý thông tin cá nhân cho bộ phận có trách nhiệm. Nhân viên của chúng tôi thường xuyên được huấn luyện về bảo mật.